Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

฿395.00฿705.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
– วิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
– การจัดซื้อ การว่าจ้าง การเช่า การให้เช่า งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญาและหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจพัสดุ การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การทิ้งงาน
– การบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึกการเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การจำหน่ายพัสดุ
– การร้องเรียน
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจความร่วมมือ
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
– กฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภพัสดุาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

พิเศษ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)

แนวข้อสอบ อปท
แนวข้อสอบ อปท
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X