Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

– วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล
– วิชาภาษาไทย
– พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พรบ.การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้เกียวกับนโยบายรัฐบาล
– ความรู้เกียวกับกระทรวงศึกษาธิการ
– ความรู้เกียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
– ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประเมิณผลทางการศึกษา
– ความรู้ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนา และเผยแพร่การศึกษา
– ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
– แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

price2018
price2018
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
X