Sale!

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

฿395.00฿685.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณื ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร
– สังคมของผู้สูงอายุ
– เครือข่ายสังคมออนไลน์
– การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ
– เบี้ยผู้สูงอายุ
– เบี้ยความพิการ
– สิทธิผู้ป่วย
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
– ความรู้ ทักษะ และการใข้เครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายการช่วยเหลือสังคม และการทำงานในเชิงสหวิชาชีพ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

พิเศษ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)

แนวข้อสอบ อปท
แนวข้อสอบ อปท
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X