Sale!

แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

– นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงการศึกษา
– นโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงราชการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงราชการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552
– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Social Media
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

price2018
price2018
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X