Sale!

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

฿395.00฿705.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
– บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
– วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
– แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575)
– นโยบายผุ้บริหารกรุงเทพมหานคร
– การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ขององค์กร
– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
– การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
– การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์กร
– การนำนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ
– การติดตามประเมินผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม
– การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน
– ระเบียบวิธีวิจัย
– สถิติเบื้องต้น
– การวิเคราะโครงการ
– การบริหารจัดการงบประมาณ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขปรับปรุง
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขปรับปรุง
– กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหนคร
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหนคร
– ภาพลักษณ์องค์กร
– หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ
– มนุษยสัมพันธ์ การประสาน การมีส่วนร่วม
– การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
– การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล
– การถ่ายทอดความรู้ และการให้คำปรึกษา
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

พิเศษ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)

แนวข้อสอบ อปท
แนวข้อสอบ อปท
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X