Track & Trace

สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ www.flashexpress.co.th/tracking

ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 17-10-2562 TH010931MAE1B พลเทพ ศักดิ์พาณิชย์
2 17-10-2562 TH012231KUY3A หนึ่งฤทัย ธรรมประดิษฐ์
3 17-10-2562 TH730231KTF7G สุณิสา ทองเหลือ
4 17-10-2562 TH560131KSH1M ภัทริดา มูลศิริ
5 17-10-2562 TH560531KRM6D น.ส.เพ็ญนิพา เกตุกัน
6 17-10-2562 TH670131KQN2D นส.กรแก้ว สุบรรณน้อย
7 17-10-2562 TH012431KPH3A คุณจักรภัทร บุญเต็ม
8 17-10-2562 TH740331KKU1B นางสาวอรทัย ช่วยชู
9 17-10-2562 TH670131KJU7E ปวิช แกล้วกล้า
10 17-10-2562 TH014431KHW1B นิสารัตน ลาภผล
11 17-10-2562 TH030131KGE8I น.ส. ชลรัศมิ์ (ยุ้ย)
12 17-10-2562 TH040531KFB2E นายชำนาญ อินทรีย์
13 17-10-2562 TH530131KDX9A กฤษฎา. สมศรี.
14 17-10-2562 TH381531KD00A นาย ภาณุวัตน์ แสนตุ้ย
15 17-10-2562 TH272231KBV0A วนิดา ชูสกุล
16 17-10-2562 TH160131KB23P นายนพดล เต็มดี
17 17-10-2562 TH130231K9T5B ฐิติพร  กิมาโส
18 17-10-2562 TH280131K8Q9B ชฎากรณ์  อุไรรักษ์
19 17-10-2562 TH170131K781C พงศ์เจริญ คำนึงกิจ
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 16-10-2562 TH11013117C2K วลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง (นิดหนึ่ง)
2 16-10-2562 TH2903311683C เสมียน  ชื่นจิตร
3 16-10-2562 TH25063115C1D ภาวินี นิสกนิลกุล
4 16-10-2562 TH48013114D4H นางปวีณา เภตรานนท์
5 16-10-2562 TH67033113P6B นางสาวกันธิชา สายหยุด
6 16-10-2562 TH27123112S6C นางสาวอริดา เพียนอก
7 16-10-2562 TH1904311210F น.ส.จันทร์เพ็ญ มากสัก
8 16-10-2562 TH0133311159G นาย จิรวัชร อุ่นเเสงจันทร์
9 16-10-2562 TH0105310ZW2C นางสาว พรลภัส สถานพงษ์
10 16-10-2562 TH5101310Z39P ปฐมพงศ์ ปีอาทิตย์
11 16-10-2562 TH3310310Y73A นายณัฐดนัย นาสูงเนิน
12 16-10-2562 TH3110310X88C นายธีระวัฒน์ ทองคำ
13 16-10-2562 TH0202310WA9C นายวัชรวิศว์ อิ่มละเอียด
14 16-10-2562 TH4701310UM5E ปัทมนันท์ สาแรก
15 16-10-2562 TH0116310TS9B ทอแสง เที่ยงคาม
16 16-10-2562 TH1801310SZ1E นายอธิคุณ หิรัญพลากร
17 16-10-2562 TH1204310S29A จ.ส.อ.สมศักดิ์ สระเสียงดี
18 16-10-2562 TH7110310R15G อมรรัตน์ ฉิมปลอด
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 15-10-2562 TH710530K4D8C นายคทาหัตถ์ พลอุดมโชค
2 15-10-2562 TH550130K3C9A นางสาวชิษณุชา บุญมาลา
3 15-10-2562 TH220130K209B นางสาวสุชญา วงษ์จันทร์
4 15-10-2562 TH500730K0W7A สุจิตรา
5 15-10-2562 TH641330JZT2A นายสุธน ตุลารักษ์
6 15-10-2562 TH210130JYJ8K คุณนารถรวี อ่อนคง
7 15-10-2562 TH590630JXK4A นางสาวสุทธาทิพย์ วันฟั่น
8 15-10-2562 TH030430JWM3F นส.จิราภรณ์ ศิวิจารย์
9 15-10-2562 TH030230JVK2G นางสิริพร  นวลมัย
10 15-10-2562 TH271230JTP0H มณีรัตน์ อ่อนละมูล
11 15-10-2562 TH420130JSC6A นางสาวบงกช ทะแพงพันธ์
12 15-10-2562 TH470130JRB2D น.ส. คุณาพร ทบคลัง
13 15-10-2562 TH331030JQD8F นายณัฐพงศ์ ปัชชาเขียว
14 15-10-2562 TH380130JPA7A วิลาสินี   สิมโน
15 15-10-2562 TH590630JN39A นิชาภา อาจหาญ
16 15-10-2562 TH610130JKX7Q นางสาวสุพัตรา จันตะเรือง
17 15-10-2562 TH250130JJK5A น.ส.ปุณยนุช สมสกุล
18 15-10-2562 TH120130JHG8A นายฐาปนพงศ์ ศิรสิทธิ์นันทิวัช
19 15-10-2562 TH030130JGC0G คุณวัชรี  พารุ่ง
20 15-10-2562 TH600630JEV5A อธิชา อนันตะ
21 15-10-2562 TH560530JDQ4G จิรพัฒน์ กิจสุวรรณ
22 15-10-2562 TH250130JC87B ปาลิน พิชัยรัตน์
23 15-10-2562 TH010430JB29B มนพร ตันไพบูลย์
24 15-10-2562 TH250130J6N7B มนพร ตันไพบูลย์
25 15-10-2562 TH460130J2P1A นาย สิริวัฒน์ ศรีภัทรางกูร
26 15-10-2562 TH014130J144B นาย สุพรรณดี ยะลาหะ
27 15-10-2562 TH010530J024D ศรสลัก บุญส่ง
28 15-10-2562 TH640130HYN3L เขมจิรา หนูเกื้อ
29 15-10-2562 TH331330HXB4A ส.ต.ต ภัทรพล ศรีสุธรรม
30 15-10-2562 TH040430HVF9B ชนินาถ ลำภูเงิน
31 15-10-2562 TH690130HU50F จิรายุส สงครามภู
32 15-10-2562 TH012030HSZ9D บุณยกรณ์ แก้วกิติพงษ์
33 15-10-2562 TH470230HRP3B นายวิทยา ปัญญาเรือน
34 15-10-2562 TH470230HPA0E น.ส เสาวณา สุกะละ
35 15-10-2562 TH711130HN77A คุณไก่
36 15-10-2562 TH540230HM47E ณัฐชานันท์ วรปภาจิรัฎฐ์
37 15-10-2562 TH670130HJY8E นายพิทวัส พิศสุพรรณ
38 15-10-2562 TH180630HHW1B K.สุวรรณา  กวางคีรี
39 15-10-2562 TH220130HGU2J ธนากร ปัญจาคะ
40 15-10-2562 TH014330HF01A มานูญ คำหอมรื่น
41 15-10-2562 TH640130HD97B ส้ม  (ร้าน avabysuccess)
42 15-10-2562 TH410330HCB5A นายสุรชาติ ประทุมพล.
43 15-10-2562 TH540130HAW8M นายปภัสศักดิ์ ลิ้มประเสริฐสกุล
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 12-10-2562 TH38012Z1KM3L คุณพงษ์เพชร นิธินาโชค
2 12-10-2562 TH47142Z0QX3H นายสิริชัย จริยเศรษฐพงศ์
3 12-10-2562 TH61012Z0QB9A นายวรายุทธ อ่วมเชิดฉาย
4 12-10-2562 TH47012Z0PV3C เสาวรส อินต๊ะแปง
5 12-10-2562 TH67022Z0PC3A นายณัฐพล หนูด้วง
6 12-10-2562 TH54012Z0NP1K นางสาววราภรณ์ ยางยืน
7 12-10-2562 TH40042Z0N38B กนกวรรณ ทัตตินาพานิช
8 12-10-2562 TH01412Z0MK6B กุญช์ภัสส์ นาคา
9 12-10-2562 TH01082Z0JS1A นางสาวสโรชา คุ้มเจริญ
10 12-10-2562 TH54012Z0HM5B พร ฑีฆายุ
11 12-10-2562 TH71012Z0H62A นายธนวัฒน์ ศิริคติธรรม
12 12-10-2562 TH72012Z0FW7A ปารมี โอมเพียร
13 12-10-2562 TH71012Z0EA5A นายปัจจัย กิฎามร
14 12-10-2562 TH04062Z0DF4B นายปัจจัย กิฎามร
15 12-10-2562 TH63032Z0CZ0J น.ส. ศิรภัสสร มารอด
16 12-10-2562 TH50082Z0CE4D คุณเจษฎา เชียงส่ง
17 12-10-2562 TH01162Z0BX8A คุณณัฐ พิทักษ์พงศ์พันธุ์
18 12-10-2562 TH03042Z0B69G อริสรา อินทิพย์
19 12-10-2562 TH20042Z06S0G เสาวณีย์ จิตรเอื้อตระกูล
20 12-10-2562 TH36012Z0641A น.ส.ไพลิณ พวงมาลี
21 12-10-2562 TH30012Z05G7G ปัทมน พันธ์มา
22 12-10-2562 TH02012Z04N5F ลลิตา คงประพันธ์
23 12-10-2562 TH47142Z03Z4B ฤทธิพล วงค์ปันง้าว
24 12-10-2562 TH36012Z0345J นางสาววาสนา ทองพิมาย
25 12-10-2562 TH02012Z0274D สาวปนัดดา แก้วมณี
26 12-10-2562 TH13032Z0137F น.ส.กรณิการ์ ตู้เจริญ
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 11-10-2562 TH01102YGFF7E กัมพล แมคอินไตย์
2 11-10-2562 TH47012YGDC1D พชรมณ กำแหง
3 11-10-2562 TH49012YGCJ3E เจียม ไชยญา
4 11-10-2562 TH37062YGBW0C น.ส.ธนันดา  บุญแดนไพร
5 11-10-2562 TH01282YGB59C นางสาวพิชญาภัค แซ่ตั้ง
6 11-10-2562 TH64092YGA86A นายธนวัฒน์ มีเสน
7 11-10-2562 TH01502YG9M7B คุณณัฏฐฑิณี  นิลสวิท
8 11-10-2562 TH47152YG8T4G บุณยานุช ลือสุวรรณกิจ
9 11-10-2562 TH01432YG827A นางสาวเมธินี พรมบุญ
10 11-10-2562 TH04032YG745C นิภาพร ทองศรี
11 11-10-2562 TH02052YG6F7E รุ่งโรจน์
12 11-10-2562 TH60072YG5R1F ดารินทร์ รจนา
13 11-10-2562 TH41012YG542C อินทราณี นนทะนำ
14 11-10-2562 TH06062YG477N ส.ต.ท.ธนวิทย์ กระบองเพ็ชร
15 11-10-2562 TH37012YG3D9A แนน (front ANS)
16 11-10-2562 TH72012YG2M6B น.ส.อธิชา นกดำ
17 11-10-2562 TH07032YG1U5F ภชนัชญ์ โพธิ์พัฒน์
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 10-10-2562 TH33062XY3G0I นายพงษ์สุวรรณ หล่าซิว
2 10-10-2562 TH67012XY2P0B อัจฉราภรณ์ พวงแก้ว
3 10-10-2562 TH42052XY229C ศศิประภา วารีหลั่ง
4 10-10-2562 TH22032XY1G5A กฤตพร  พูลประสงค์
5 10-10-2562 TH22062XY0Z3C ธีรพร สุวรรณเวช
6 10-10-2562 TH49012XY0H4E คุณจริยา พุทธวงศ์
7 10-10-2562 TH01292XY013A พีรเดช ธีระรัตน์วิทยากูล
8 10-10-2562 TH16022XXZD1B นางสาวชาริญา ดูเบย์
9 10-10-2562 TH29012XXYU8A เย็นจิต สาแก้ว
10 10-10-2562 TH27102XXX97A วรานนท์ ขันคู่
11 10-10-2562 TH60062XXWM1A สมาพร ฉิมพาลี
12 10-10-2562 TH01152XXVY5B พุทธพล ชะนะสถิตย์
13 10-10-2562 TH28162XXVF1H Songapsorn Kueairam
14 10-10-2562 TH53012XXTZ9G วนิดา ศรีหมอก
15 10-10-2562 TH03032XXTE9E ดาริกา มหาชาติ
16 10-10-2562 TH01112XXSB1B พรลภัส ทองโคกสูง
17 10-10-2562 TH74012XXQX7A กิติทัศ ธนธนาบูรณ์
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 09-10-2562 TH57012XJ8X8H นายสมศักดิ์ ตัณฑพามย์
2 09-10-2562 TH06042XGE47C ศุภฤกษ์ ผาสุตะ
3 09-10-2562 TH02012XGD23F น.ส. แสงเทียน ธนะภูมิชัย
4 09-10-2562 TH19012XGC13E พฤกษ์
5 09-10-2562 TH71012XGB57B วิมลสิริ คงลำธาร
6 09-10-2562 TH04012XGAB1A ดณุพล ทองธิยะ
7 09-10-2562 TH65022XG987B นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีวิเศษ
8 09-10-2562 TH15062XG7S1P อภิชาติ  พิรีนันท์
9 09-10-2562 TH41072XG6S7F นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
10 09-10-2562 TH01362XG5U2A สุนิดา พรหมแสง
11 09-10-2562 TH01412XG4J6C คุณ สุรีย์พร ปินตานา
12 09-10-2562 TH73072XG3M9D น.ส.ผุสดี ก้งซุ่น
13 09-10-2562 TH28012XG1K3C น.ส. สุรีรัตน์  ประยูรเมธา
14 09-10-2562 TH01182XG0J7A นายพิตรพิบูล กนกทิพปภา
15 09-10-2562 TH01052XFZ99B ธันยพรรษ หงศ์ลดารมภ์
16 09-10-2562 TH27012XFY87Q นางสาวปฐมาวดี เกรยรัมย์
17 09-10-2562 TH71092XFXD8A มาตรศรี
18 09-10-2562 TH01022XFWK7A ผัลย์ศุภา พรมแสง
19 09-10-2562 TH71112XFVE3D น.ส. นาถลดา สระศรี
20 09-10-2562 TH71012XFUC5B ศศิวิมล เนติเวชวิทยา
21 09-10-2562 TH71102XFT40H ละออ ขุนรงค์
22 09-10-2562 TH54042XFS46B นวภรณ์ ณน่าน
23 09-10-2562 TH51012XFQX4S นายธนากร  สุดแดน
24 09-10-2562 TH01262XFPR8B กัณฑ์เอนก รุ่งวิชานิวัฒน์
25 09-10-2562 TH49052XFNV1A รติพร จงถนอม
26 09-10-2562 TH74112XFN00A รัตนาภรณ์ ดำนุ่ม
27 09-10-2562 TH10112XFK67E นางสาวสุนิสา ชื่นด่านกลาง
28 09-10-2562 TH01052XFCV1D ด.ต.วิวัฒน์ชัย โสศรีสุข
29 09-10-2562 TH28122XFAN2C นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง
30 09-10-2562 TH37012XF9T7A นรมน กิจเจริญธารา
31 09-10-2562 TH37012XF7Z0A นางยวงใย อนุศรี
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 08-10-2562 TH29012WWQJ2A น.ส.ศศิกมล ขาววิเศษ
2 08-10-2562 TH67012WWPB7F นายปภาวี ศรีนวลปาน(เจนเจน)
3 08-10-2562 TH01032WWN58C คุณอาทิตยา พรพงษ์
4 08-10-2562 TH71012WWKX1B กมลชนก สมสุข
5 08-10-2562 TH74072WWK12B นางสาวสุวนันท์ จันทร์ศรีแก้ว
6 08-10-2562 TH61052WWJ44C ส.ต.ต.หญิงนิภาพร เหลืองใจดี
7 08-10-2562 TH01202WWH78C น.ส.วิชิตา จริงจิตร
8 08-10-2562 TH15012WWG19K พีร์ โชคปมิตต์กุล
9 08-10-2562 TH34012WWEQ0A กนกวรรณ  สุเลิศ
10 08-10-2562 TH27182WWDS9A นส.ญาณิศา พ่วงชาวนา
11 08-10-2562 TH54012WWCN3A ผอ.สมนึก จันทร์แดง
12 08-10-2562 TH56032WWBN2A ร้านอิ่ม โอฬาร
13 08-10-2562 TH24092WWAU7C คุณจักรกฤษณ์ ปัญญาศร
14 08-10-2562 TH01282WW856A เดชาวัต ขันติทัตสกุล
15 08-10-2562 TH71112WW750A คุณ ฐปน – นิภากร (ปอ- แพร)
16 08-10-2562 TH03042WW5N6B รติ ผนิศวรนันท์
17 08-10-2562 TH01092WW4J4D คุณนุสบา
18 08-10-2562 TH01242WW3U5D ชุติกาญจน์ ถาวรวิสิตย์
19 08-10-2562 TH29092WW2K2A สุดารัตน์ สมบุตร
20 08-10-2562 TH01092WW1R0B คุณอาภรณ์ เงาศรี
21 08-10-2562 TH27012WVZJ9B ปารินทร์ ศิริพันธุ์
22 08-10-2562 TH74012WVYM6A จเรวุฒิ บัวแก้ว
23 08-10-2562 TH03032WVXE6D วัชรดุล มณีราชกิจ
24 08-10-2562 TH53012WVW59A นาย เฉลิมฉัตร ตันสตูล
25 08-10-2562 TH04032WVVD1C อภิธัช วังสินธุ์
ลำดับ วันที่ส่ง Tracking number ผู้รับ
1 07-10-2562 TH27012WAJY5J คุณ ภาราดร บุบผาลัย
2 07-10-2562 TH61012WAGU9F วิบูรณ์ สีหะ
3 07-10-2562 TH30092WAFX1A สุธาวัลย์ แก้วคันโท
4 07-10-2562 TH28222WAEU7A ตรียะนุช อุตมาศเสนีย์
5 07-10-2562 TH34012WADZ0M ชรินรัตน์ โคตรวงศ์
6 07-10-2562 TH71072WACW4J น.ส.เจนจิรา เขี้ยวแก้ว
7 07-10-2562 TH04012WABY0B น.ส.อารีย์ กุลอึ้ง
8 07-10-2562 TH01512WAAM9C ธนวัฒน์ เทพอาวุธ
9 07-10-2562 TH74022WA9H2C ซิลมี่ หมุนนุ้ย
10 07-10-2562 TH72052WA8K1B ศรัณย์พร เอียดวงค์
11 07-10-2562 TH71022WA7S9A ชญาภา นุ่นเหว่า
12 07-10-2562 TH01242WA6X6D สิริรัตน์ ทับบุญ
13 07-10-2562 TH03062WA610C นพรวี วงษ์สวัสดิ์
14 07-10-2562 TH01032WA582C น.ส.ณัฐกาญจน์ ขันติจิตร์ (กิ๊ก/OC)
15 07-10-2562 TH37012WA3T9A นส. กัณธิกา ขลิบเงิน
16 07-10-2562 TH03012WA2N3C สิริกาญจน์ สมชะนะ
17 07-10-2562 TH71112W9VA6A น.ส.ชลธิศรา เรืองแก้ว
18 07-10-2562 TH71112W9U20D นางสาวมุจลินทร์ ซุ่นเซ่ง
19 07-10-2562 TH47152W9T16C กัณญาวีร์ เสาริเดช
20 07-10-2562 TH20012W9S55M นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา
21 07-10-2562 TH02012W9QY2A ศิรญา โพเกตุ
22 07-10-2562 TH01012W9PS8B พิเชษฐ์ ฉิมพะเนา

X